1.CRM里找到对应的客户录入订单

 

 

 

 

 

 

2.在录入界面只需勾选新增的软件即可

3.财务审核(完成人:品推财务)

 

4.审核后开通账号(完成人:销售)

销售把客户账号绑定到CRM的订单里

路径:客户订单– 绑定

 

 

 

 

 

 

 

绑定后点击开通即可